Jocs estadístics "Posa't a prova"

Edat: a partir de 2 anys

Durada: 30 minuts

Nombre màxim de persones: 10 persones

Ubicació: carpa 3 – SCT Estadística i SCT-Microscòpia

Valor seleccionado: 1
De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) informem que les seves dades seran tractades per l’IRBLleida amb la finalitat de gestionar la seva participació en les activitats de la Nit de la Recerca desenvolupades per l’IRBLleida.
ACTIVITAT COMPLETA