Mosques, biòpsia líquida i medicina personalitzada per estudiar el càncer

Edat: adolescents i adults
Nombre màxim de persones: 90 persones
Ubicació: aula 0.22, Unitat Docent, Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida ubicada davant l’edifici de la IRBLleida

Valor seleccionado: 1
De conformitat amb el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) informem que les seves dades seran tractades per l’IRBLleida amb la finalitat de gestionar la seva participació en les activitats de la Nit de la Recerca desenvolupades per l’IRBLleida.
ACTIVITAT COMPLETA